80H, 120H
ELEKTRI�NI, AKUMULACIONI GREJA�I 
VODE � BOJLERI horizontalni


80H, 120H
ELEKTRI�NI, AKUMULACIONI GREJA�I 
VODE � BOJLERI horizontalni

- predvi�eni za rad pod pritiskom od 0,6 MPa ( 6 bar-a).
U horizontalnoj izvedbi sa kazanom od visoko
kvalitetnog ner�aju�eg �elika � prohroma,
obezbe�uju lako i kvalitetno snabdevanje 
fiziolo�ki ispravnom vodom.
Izolacija omogu�ava dugotrajno kori��enje 
tople vode i bez dodatnog zagrevanja.
Lepog dizajna, funkcionalan,pored osnovne 
upotrebe da zagreva i akumulira toplu vodu , 
mo�e predstavljati i ukras u Va�em kupatilu.

 TEHNI�KE KARAKTERISTIKE 
Tip:  
DOM 80H DOM 120H 
Zapremina 80 l  120 l
Masa:  23 kg 31 kg
Snaga greja�a:  2000 W 2000 W
Napon: 230V+5-10% 230V+5-10%
Radni pritisak:  0,6 MPa  0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode do 74ºC:  180 min 280 min
Koli�ina izme�ane vode na 40 ºC:  135 l  200 l
Autorska prava � Inox-Prerada. Sva prava zadr�ana.

Powered by CityDesign