DOM 50TG, 80TG, 100TG, 120TG - KOMBINOVANI ELEKTRI�NI AKUMULACIONI GREJA�I VODE � BOJLERI sa toplovodnim greja�em, odn. sa izmenjiva�em toplote


50
TG, 80TG, 100TG, 120TG


KOMBINOVANI ELEKTRI�NI AKUMULACIONI
GREJA�I VODE � BOJLERI sa toplovodnim greja�em,
odn. sa izmenjiva�em toplote,
-nastali su iz osnovnog modela DOM 50,80,100,120.
Imaju dodatni izmenjiva� toplote koji pru�a mogu�nost
zagrevanja vode, pre svega u grejnoj sezoni.
U letnjem periodu mo�e se lako spojiti sa solarnim
sistemom.
Izmenjiva� toplote-toplovodni greja�, izra�en je od
prohromske cevi i zajedno sa kazanom �ini jednu kompaktnu
celinu koja Vam garantuje kvalitetnu i ispravnu
vodu koju mo�ete zagrevati i �tedeti. 


TE

TEHTEHNI�KE  KARAKTERISTIKE

 

  • Tip:                                              DOM 50TG     DOM 80TG   DOM 100TG    DOM 120TG                   

  • Zapremina                                                            50 l                80 l           100 l             120 l

  • Masa:                                                                18,0 kg          22,5 kg       26,0 kg          30,0 kg

  • Snaga greja�a:                                                 2000 W          2000 W       2000 W         2000 W

  • Napon:                                                               230V+5-10%       230V+5-10%         230V+5-10%        230V+5-10%                                                                                                             

  • Radni pritisak:                                                 0,6 MPa        0,6 MPa      0,6 MPa        0,6 MPa

  • Vreme zagrevanja vode do 74ºC:                   120 min         180 min        240 min       280 min

  • Koli�ina izme�ane vode na 40 ºC:                    90 l               135 l              175 l            200 l

  • Povr�ina toplotnog izmenjiva�a:                    0,25m²         0,33 m²           0,33 m²         0,45 m²         

  • Snaga toplotnog izmenjiva�a:                          5 kw               7 kw              7 kw            9,4 kw

                       Napomena: navedena  snaga toplotnog izmenjiva�a je va�e�a pri ulaznoj temperature od 85 ºC

 

TIP

DOM

DOM

DOM

DOM

Dim./Zap.

50

80

100

120

A[mm]

630

850

1030

1130

B[mm]

180

180

180

180

C[mm]

225

390

590

705

D[mm]

185

250

250

380

 


Autorska prava � Inox-Prerada. Sva prava zadr�ana.

Powered by CityDesign