DOM 30, 50, 80, 100 120 - ELEKTRI�NI, AKUMULACIONI GREJA�I 
VODE � BOJLERI


30, 50, 80, 100 120

ELEKTRI�NI, AKUMULACIONI GREJA�I 
VODE � BOJLERI


- predvi�eni za rad pod pritiskom od 0,6 MPa ( 6 bar-a).
U vertikalnoj izvedbi sa kazanom od visoko kvalitetnog
ner�aju�eg �elika � prohroma, obezbe�uju lako i kvalitetno snabdevanje vodom, fiziolo�ki ispravnom u zavisnosti od Va�ih potreba i mogu�nosti.
Izolacija omogu�ava dugotrajno kori��enje
tople vode i bez dodatnog zagrevanja.
Lepog dizajna, funkcionalan,pored osnovne upotrebe da zagreva i akumulira toplu vodu, mo�e predstavljati i ukras u Va�em kupatilu.


TEHTEHNI�KE KARAKTERISTIKE

 

  • Tip:                                                          DOM 30    DOM 50    DOM 80  DOM 100   DOM 120                    

  • Zapremina                                                   30 l               50 l                80 l                  100 l            120 l

  • Masa praznog bojlera:                          15,5 kg          18,0 kg          22,5 kg        26,0 kg          30,0 kg

  • Snaga greja�a:                                       2000 W         2000 W         2000 W         2000 W           2000 W

  • Napon:                                                   230V+5-10%        230V+5-10%        230V+5-10%        230V+5-10        230V+5-10%                                                                                         

  • Radni pritisak:                                       0,6 MPa        0,6 MPa       0,6 MPa       0,6 MPa       0,6 MPa

  • Vreme zagrevanja vode do 74 *C:       90 min           120 min         180 min       240 min       280 min

  • Koli�ina izme�ane vode na 40*C :         50 l                90 l             135 l            175 l            200 l

 


Autorska prava � Inox-Prerada. Sva prava zadr�ana.

Powered by CityDesign