DOM 10 - ELEKTRI�NI BOJLERI


10

ELEKTRI�NI BOJLERI
-namenjeni za upotrebu u otvorenim sistemima za rad bez pritiska, 

sa niskopritisnim baterijama i za samo jedno to�eno mesto
-bojler je izra�en u skladu sa svim va�e�im evropskim i svetskim standardima 
i u potpunosti obezbe�uje sigurno i lako kori��enje ovog proizvoda
-kazan bojlera je proizveden od visoko kvalitetnog ner�aju�eg �elika, 
tako da je u svakom trenutku obezbe�ena fiziolo�ki ispravna voda 
koja se mo�e koristiti za pripremu hrane.
-toplotna izolacija bojlera je od nezapaljivog stiropora, 
�ime je omogu�eno da topla voda du�e ostane u zagrejanom stanju.
-spoljna obloga bojlera je visoko kvalitetna plasti�na masa ABS
koja omogu�ava laku monta�u i �vrstinu celog sklopa.

 


TEHNI�KE KARAKTERISTIKE 
  • Tip:                                                               DOM 10 VM                                                     DOM 10 NM                      

  • Model:                                                  VISOKOMONTA�NI                                            NISKOMONTA�NI

  • Zapremina                                                         10 l                                                                       10 l    

  • Masa:                                                            4.650,00 g                                                         4.650,00 g

  • Snaga greja�a:                                                 1500 W                                                               1500 W

  • Napon:                                                         230 V+5-10%                                                    230 V+5-10%

  • Radni pritisak:                                               0 Pa (bar)                                                          0 Pa (bar)

  • Vreme zagrevanja vode do 74 *C:                 25 min                                                                 25 min

  • Koli�ina izme�ane vode na 40*C :                     17 l                                                                        16 l

 

VISOKOMONTA�NI NISKOMONTA�NIAutorska prava � Inox-Prerada. Sva prava zadr�ana.

Powered by CityDesign